GENEL

BAHÇELİ : TÜRKİYE’DE ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ

BAHÇELİ : TÜRKİYE’DE ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ

MHP Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı
Mazot, gübre ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacak ve çiftçimizin canını yakan mazot, herkes duysun ki, 1 Lira 75 Kuruş olacaktır.

Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir işgücü piyasası oluşturacağız.

Önemle altını çiziyorum, asgari ücret net 1400 liraya çıkaracağız.

Asgari ücretlilere, büyük şehirlerde her ay 100 lira şehir içi ulaşım desteği vereceğiz.

Evi olmayan muhtaç ailelere 250 lira kira yardımı yapacağız.

Böylece asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılacak, büyükşehirlerde başını sokacak bir göz evi olmayan asgari ücretlinin 1750 lira alabilmesi mümkün olacaktır.

Asgari ücretten vergi almayacağız, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirini vergi dışı bırakacağız.

Yıllık ortalama 700 bin kişiye iş imkanı oluşturacağız.

Yardıma ihtiyaç duyan ailelerin en az bir ferdine iş imkanı, iş sağlanana kadar 700 lira “Aile Desteği” vereceğiz.

Taşeron işçilerin sorunlarını çözüme kavuşturacağız, köleliği andıran işçi çalıştırma düzenine son vereceğiz.

Kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceğiz.

Emeklilerimize Mart ve Eylül aylarında 1400′er lira olmak üzere yılda iki asgari ücret tutarında “Emekli Destek Ödeneği” hakkı tanıyacağız.

Böylece çiftçi, esnaf, işçi, memur ile Cumhurbaşkanı ve milletvekili emeklisi aynı tutarda ödenek alacaktır.

Emeklilerimizin banka promosyonu alabilmelerinin önünü açacağız.

Esnafımızın emekli aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primini kaldıracağız.

Aile hekimliği sisteminin sex izle
güçlendirilmesiyle birlikte sağlık hizmetinde alınan ek ücret ve katılım payı uygulamasına son vereceğiz.

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, emekli aylığı zammını tüketim kalıplarına göre özel bir endeksle belirleyeceğiz.

Emekli aylıkları arasındaki eşitsizliği gidereceğiz, emekli aylığı hesabındaki refah payını çoğaltacağız.

Emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılanların mağduriyetini mutlaka gidereceğiz.

Kadın istihdamını yaygınlaştıracağız.

Kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için doğum borçlanma hakkı getireceğiz.

Çalışmayan ev hanımlarına mesleki beceri kazandırarak aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına destek olacağız.

Aile birliğinin korunması amacıyla çalışan eşlerin aynı il içinde görev yapmalarını tesis edeceğiz.

Girişimci kadınlara yüzde ellisi hibe olmak üzere finans desteği vereceğiz.

Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla kararlı şekilde mücadele edeceğiz.

Şiddete maruz kalan kadınlara adli yardım desteği sağlayacağız, bu çerçevedeki davaları zaman aşımından ve mahkeme harç ve masraflarından muaf tutacağız.

Tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir “aile avukatlığı” sistemi oluşturacak, hukuki koruma sigorta sistemini genelleştireceğiz.

Her öğrenciye öğrenim süresince başarılı olmak kaydıyla 10 bin liraya kadar yükseköğrenim kuponu vermekle birlikte, işe girince faizsiz olarak dört yılda tahsil edeceğiz.

Evlenecek ihtiyaç sahibi gençlerimize kamu bankaları aracılığıyla 10 bin lira tutarında, 2 yıl vadeli ve faizsiz evlilik kredisi alabilme imkanı getireceğiz.

Çocuklarımızın hayat kalitesini iyileştirecek, geleceklerini teminat altına alacağız.

Sosyal refahı artıracak destekleyici düzenlemeler yapacağız.

Yoksul kardeşlerimizin üretici konuma getirilmesi esas olacak, sosyal dayanışma güçlendirilecek, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmayacaktır.

Demokrasinin güvencesi orta sınıfı canlandıracağız.

Vatandaşımızın aldığı sosyal yardım ve destekler aynen devam ettirilecektir.

Sosyal hizmet ve yardımlarda hak arama imk‰nı getirilecektir.

Muhtaç ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları harcama kartı “HİLALKART” imkanı sunulacaktır.

Kamu arazilerini yoksul vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz.

Yetim ve öksüz evlatlarımıza aylık 100 lira bağlayacağız.

Çocuk parası adı altında yapılan “Şartlı Eğitim Yardımı” ve “Şartlı Sağlık Yardımı” nı en az 50 lira olacak şekilde artıracağız.

Yoksullara yönelik, bireysel veya toplu konut yatırımlarında her türlü belediye harç ve vergileri sıfırlayacağız.

Evi olmayan muhtaç ailelere sosyal konut, konut sağlanamadığı durumda ise 250 lira kira yardımı yapacağız.

Aylık 200 kilovatsaatin altında elektrik tüketen ailelere yüzde 75 indirim uygulayacağız.

Vatandaşlarımızdan elektrik kayıp-kaçak bedeli alınmayacak, sayaç okuma ve benzeri tüketime bağlı olmayan giderler yansıtılmayacaktır.

Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması suretiyle vergide adalet sağlanacak, dar gelirlilerin vergi yükü hafifletilecektir.

Alacakların vasfı ne olursa olsun icra ve haciz uygulamaları hiç kimsenin gelirini asgari ücretin altına düşürecek şekilde uygulanamayacaktır.

Vatandaşlarımız, tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacaktır.

Yaşlılarımızın bilgi ve deneyimleri topluma sunulacaktır.

65 yaş aylığı 300 liraya yükseltilecektir.

Hiçbir yaşlımız aç, açıkta ve muhtaç durumda bırakılmayacaktır.

Belli nüfusun üzerindeki yerlerde “Yaşlı Bakım Evleri” yapılmasını hedefliyoruz.

Engelli kardeşlerimize işe yerleştirmede öncelik tanıyacak, kamudaki 24 bin engelli kotasının tamamına atama yapacağız.

Bu kardeşlerimizin tıbb” ve mesleki rehabilitasyon imkanlarını yükselteceğiz.

Engelli ve engelli yakını aylığını 400 liraya; ağır engelli aylığını 600 liraya çıkaracağız.

Gazilerin, şehit ailelerinin ve malžllerin öncelikli olarak işe yerleştirilmelerini, üretime katkıda bulunmalarını ve topluma kazandırılmalarını amaçlıyoruz.

Gazilerimize 3600 günde emekli olabilme hakkını vereceğiz.

Ordu ve polis vazife malullerinin özlük haklarını iyileştireceğiz, gaziler arasındaki eşitsizliği gidereceğiz.

Malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapacağız.

Şeref aylığı 1400 liraya yükseltilecek ve geliri olsun olmasın muharip gazilerimizin hepsine aynı tutarda ödeyeceğiz.

Ayrıca kamu personel rejimini, liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden düzenleyeceğiz.

Kamuda çalışan taşeron işçiler, 4/C’liler, vekil, sözleşmeli ve geçici statüde çalışanları kadroya alacağız.

Geçici ve mevsimlik işçilerin mağduriyeti giderilecek, kamu işçilerine naklen atanabilme imkanı verilecektir.

Kamuda eşit değerde iş yapan eşit ücret alacak, ücret adaleti sağlanacaktır.

Kamuda çalışan şube müdürlerinin ek göstergesi 3000 olacak, müdürler, müdür yardımcıları, şef, memur ve yardımcı hizmetlilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili kayıplar giderilecektir.

Dikkatinizi çekiyorum, kamu çalışanlarına yapılan tüm ek ödemeleri emekli aylıklarına ve hizmetin tamamını kıdem aylıklarına yansıtacağız.

Kamu çalışanlarına disiplin affı getirecek, bir derece hakkından yararlanmamış memurlarımıza bir derece vereceğiz.

Emekli ikramiyesinde yıl sınırını tümüyle kaldıracağız.

İmam ve müezzini olmayan cami kalmayacak, vekil imam ve müezzinlere kadro verilecektir.

Cemevi gerçeği, siyasi kaygılardan uzak, Cami-Cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilecek, inanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan Cemevlerine devlet yardımı yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul bırakmayacağız.

Derslik ihtiyacı tamamlanacak, atanmayı bekleyen öğretmenlerin tamamı kademeli olarak sınıflarına kavuşacaktır.

Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmalarını hedefliyoruz.

Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz, eğitime hazırlık ödeneğini

Eğitime katkı amacıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkının yüzde ellisine kadar oranda devletin katkıda bulunmasıyla bir “Eğitim Destek Hesabı” kuracağız.

Bu hesapta biriken miktarın özellikle yükseköğretim aşamasında kullanılmasını öngören güçlü bir destek mekanizması geliştireceğiz.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşasını sona erdireceğiz, aynı işi yapan sağlık çalışanlarını aynı mali ve sosyal haklarla buluşturacağız.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı vermenin yanında, ek ödemeleri emekliliklerine yansıtacağız.

İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı hakkını yeniden vereceğiz, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük haklarını iyileştireceğiz.

Emniyet çalışanlarımızın çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirerek, bu kapsamda polislerin ek göstergesini 3600′e yükselteceğiz.

Astsubayların intibaklarını yapacak, haklarını verecek, uzman jandarma ve uzman erbaşların tüm mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız.

Hizmet yönünden yerel yönetimin federasyon ve benzeri bölgesel yönetimlere dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Büyükşehir sınırını mülki sınır yapan düzenlemeyi kaldıracağız.

Kapatılan belde belediyeleri, özel idare ve köyleri yeniden kuracağız.

İl genel meclisi üyeleriyle birlikte büyükşehir belediye meclisi üyelerini sosyal güvenceye kavuşturacak, aldıkları huzur hakkını iyileştireceğiz.

Köy kalkınma planları yapacağız, merkez köyler oluşturacağız, köy sosyal yaşam ünitelerini geliştireceğiz.

Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan “Tarım Kentleri” kuracağız.

Bugün aziz milletimizin değerlendirmesine özetle sunduğum Seçim Beyannamemizde yer alan Üreten Ekonomi Programı’nın hedeflerinin, ekonomik ve sosyal politika, yardım ve desteklerin mali kaynakları her yönüyle hesaplanmış ve karşılığı belirlenmiştir.

Kaynak bulma konusunda göstereceğimiz teminat ve referans, şahıslarımız olmadığı gibi, kaynaklarımız da hayali ve afaki değildir.

Sözümüz Milliyetçi Hareket sözüdür, programlarımızın kaynağı da ayrıntılı olarak hesaplanmıştır.

Seçim Beyannamemizde yer alan taahhütlerimizin getireceği mali yük toplamını 71,9 milyar Türk lirası olarak öngörmekteyiz.

Mali kaynaklarımızı beş ana başlık altında toplamak mümkündür:

ltrparfi-540li1080sb120sa120sl264 x10801 Toplumsal bir seferberlik başlatılarak kayıtdışılıkla etkin mücadele sonucu vergilerde performans artışı sağlanmasından elde edilecek ilave kaynak 13,4 milyar Türk Lirası,

2. Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesinden sağlanacak ilave kaynak 6,2 milyar Türk Lirası,

3. Devletin mal ve hizmet alım giderleri ile bir kısım cari transfer kalemlerindeki israf, savurganlık ve yolsuzlukların azaltılmasından elde edilecek gider tasarrufu 23,3 milyar Türk Lirası,

4. Bir kısım rantiyeci azınlıkça elde edilen imar rantının vergilendirilmesinden sağlanacak 12 milyar Türk Lirası,

5. Uygulayacağımız ekonomik program sayesinde elde edilecek yüksek büyüme performansının sağlayacağı 17 milyar Türk Lirası,

Böylece, taahhütlerimizin mali yükünü karşılamak üzere, ekonomide oluşturulacak toplam ilave kaynak 71,9 milyar Türk Lirasına ulaşacaktır.

Bu miktar Seçim Beyannamemizdeki program, proje, ekonomik ve sosyal yardım ve desteklerin toplam maliyetini karşılamaktadır.

Partimizin Türkiye’yi bölgesel güç ve küresel aktör haline getirme vizyonunun esasları, bu ideale ulaşmak için ortaya koyduğu hedefleri ve bu süreçte büyük Türk milletine vaatleri ana hatlarıyla bunlardır.

Türkiye ve aziz Türk milleti Milliyetçi Hareket’in inançlı, imanlı, yürekli ve kararlı kadrolarıyla, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla bu hedeflere mutlaka ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket’in güveneceği ve sığınacağı yeg‰ne yer büyük Türk milletinin temiz yüreği, mühürlü olmayan vicdanı, eşsiz sağduyusu ve geleceğine sahip çıkma azmi ve iradesidir.

Milliyetçi Hareket’in Türkiye’yi yönetme konusundaki yetkisinin ve siyasi meşruiyetinin yeg‰ne kaynağı milli iradedir.

Milliyetçi Hareket’in tek hedefi ve tek düşüncesi tek başına iktidardır.

Bizim ittifakımız sadece ve sadece aziz milletimizledir.

Milliyetçi Hareket milli vicdanın sesidir.

Türk milleti hiç şüphemiz yoktur ki bu sese kulak verecektir.

‘Toplumsal Onarım ve Huzurlu Gelecek için Bizimle Yürü Türkiye’sözleriyle vatanımızın her yöresine sesimizi duyuracağız.

Türkiye ayağa kalkarak bu çağrımızı karşılıksız bırakmayacaktır.

Yolsuzluğa, rüşvete, adaletsizliğe ve ahlaksızlığa karşı “Bizimle Yürü Türkiye”.

Kutuplaşmaya, karmaşaya, krize, kargaşaya, kaosa, kavgaya ve karanlığa karşı “Bizimle Yürü Türkiye”.

Çözülmeye ve çöken dış politikaya karşı “Bizimle Yürü Türkiye”.

Bölücülüğe ve ihanete karşı “Bizimle Yürü Türkiye”.

Refah ve mutluluğa, hak ve adalete, güçlü bir demokrasiye, barış içinde bir hayata, ahlaklı bir kalkınmaya “Bizimle Yürü Türkiye”.

Şimdi soruyorum sizlere; Milliyetçi Hareket’in iktidarı için çok çalışacak mısınız?

Türkiye’nin kurtuluşu için tüm gücünüzle mücadele edecek misiniz?

İktidara hazır mısınız? İktidara var mısınız?

Gayret ve çalışma bizden, yardım ve himaye Cenab-ı Allah’tan, takdir ve destek aziz milletimizdendir.
HABERİN KAYNAĞI İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL